ABOUT US
We are volunteers who devote full and part time to serve poor people in Vietnam and other countries, focusing our service in the countryside which has been helped little in the past. Members of our group have a full experience and love to form a bridge connecting recipients and donors. We also donate some cost of our expenses so that the most of your donation reaches the recipients.

CHÚNG TÔI
Chúng tôi là những thiện nguyện viên cùng nhau làm việc phục vụ những ngườì nghèo khó ở Việt Nam và những nước lân cận, tập trung giúp đỡ những vùng hẻo lánh, ít có những phái đoàn từ thiện thăm viếng. Những thành viên làm việc đều có kinh nghiệm và tình thương tối thiểu để hoàn thành phần việc của mình. Chúng tôi sẽ làm một chiếc cầu thông cảm để nối liền quý vị và những ngườì khốn khổ. Tất cả những đóng góp của quý vị sẽ được dùng hầu hết vào công tác từ thiện.

Eyes of Compassion Relief Organization

BD Foundation

Tôn Nữ Diệu Liên

Diệp Yến Bình

52 Evelyn Wiggins Dr.

PO Box 814804

Toronto, Ont. M3J 0E8, Canada

Hollywood Florida 33081-4804 - United State

 FUND RAISING TEAM / CƠ SỠ GÂY QUỸ

TÔN NỮ DIỆU LIÊN

CHỦ TỊCH / PRESIDENT

THU TRẦN

THƯ KÝ / SECRETARY

HOÀNG QUẾ

THỦ QUỸ / TREASURER

BOARD OF DIRECTORS / BAN ĐIỀU HÀNH

CONTACT / ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 
EYES OF COMPASSION RELIEF ORGANIZATION
52 EVELYN WIGGINS DR.
TORONTO, ONTARIO M3J 0E8
CANADA
EMAIL: INFO@EYESOFCOMPASSION.ORG
PHONE: 647 317 2222

Tôn Nữ Diệu Liên là một thiện nguyện viên đã từng làm thủ quỹ và thư ký cho nhiều nhóm Từ Thiện và Tu Học tại Tronto. Là cựu nhân viên của Toronto City Hall. Là người có khả năng gây quỹ cho những công tác từ thiện, tôn giáo và những lãnh vực tương tựa

Hoàng Quế Là chủ tiện cắt tóc Spectra. chị là một thành viên trong Cộng Đồng Chánh Niệm Bồ Đề ở Toronto, đang ủng hộ và giúp đỡ những tổ chức từ thiện ở Việt Nam cũng như những nơi khác. Hoàng Quế chính thức đến với Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời vào năm 2016 và là Thủ Quỹ của hội. Một trong những mục tiêu của chị là cống hiến thời gian và công sức giúp đỡ tổ chức càng ngày càng lớn mạn

Trần Thị Thu là một Người Đại Lý của hảng Global Insurance Solutions Inc., đồng thời cũng là một thành viên của Cộng Đồng Thực Tập Chánh Niệm Bồ Đề ở Toronto. Ưa thích làm từ thiện, mong muốn cống hiến một chút gì cho những người khốn khổ ở Vietnam cũng như Canad

DSC_0014
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate