NƯỚC SẠCH - CLEANING WATER

Tai Luong
Tai Luong 2

Every night, over 40 Buddhists came to chant.  On the 30th, 1st, 14th or 15th, there were nearly 100 people, even more on big holidays.  Therefore, all living conditions need to be completed; the most important issue is clean water during the Buddhist festivals.  In this area, the water source is acidic, so drilling the wells must be deep and a filtering system must be in place to ensure good health for all.

Hằng đêm Phật tử đến tụng kinh hơn 40 người, ngày 30, hay mồng 1, ngày 14 hay 15 có gần cả 100 người, những ngày lễ lớn nhiều hơn nữa. Vì vậy, mọi điều kiện sinh hoạt cần hoàn thiện, quan trọng nhất là vấn đề nước trong những ngày lễ hội Phật Giáo. Vùng này nguồn nước bị phèn, nên khoan giếng phải sâu và có hệ thống lọc để bảo đảm sức khoẻ.

Tổng thu & chi / Total received & paid

Đã xây / Built

USD 6111.69 + CAD 4432.65

42 hệ thống / systems

Ca Mau (4)
Ca Mau (1)

GROUP FAMILIES - cost 150 Usd or 200 Cad - In the region full of canals and rivers of, Ca Mau many families are living deeply far in. Even surrounded by waters but the water is contaminated and can only be used for laundrying and watering cultures. Consuming it will cause diseases, even usage for cleaning and washing is not recommended

NƯỚC XÓM - chi phí 3,500,000 vnđ - tại vùng sông rạch Cà Mau, có nhiều gia đình đang ở sâu trong đó, dù chung quanh toàn là nước, nhưng nước bị ô nhiểm, chỉ để giặt giũ và tưới cây hoa màu, mà nếu uống sẽ bị bệnh, ngay cả tắm, rửa mặt cũng không nên

more detail / chi tiet

Water System for Daily Usage - cost 120 Usd or 155 Cad - Families with many children, with disabled persons, or elders living alone having no clean water for their daily usage will benefit our help to acquire a clean source of water.

Hệ thống nước cho gia đình - chi phí 2,700,000 vnđ - Các gia đình trong hoàn cảnh đông con, có người tàn tật, cụ già neo đơn, thiếu nguồn nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, sẽ hưởng lợi lạc khi được tặng hệ thống nước sạch.

more detail / chi tiet

An irrigation system for 3 families use - cost 220 Usd or 300 Cad
- drilling 40m deep x 1m30 diameter. VN$ 200,000.00/m x 40 = $VN 8,000,000.00
- installing 8m of columns to prevent landslide. VN$ 50,000.00/m x 8 = VN$ 400,000.00
- pump VN$ 2,600,000.00
- electrical wires and pipes VN$ 1,000,000.00

Nước Tưới Hoa Màu cho 3 gia đình dùng chung -
chi phí 5,000,000 vnđ
•       Khoang 40m chiều sâu, đường kính 130 cm, mỗi mét khoang giá 200,000 Vnđ = 8,000,000.00 Vnđ
•       Đặt ống chống sạc lỡ đất 8 m, mỗi mét giá 50,000.00 Vnđ = 400,000.00 Vnđ
•       Máy bơm = 2,600,000.00 Vnđ
•       Dây điện và ống hút nước = 1,000,000.00 Vnđ

more detail / chi tiet 

Video of a survey trip to find villages that need to build clean water systems for ethnic minorities

Video of the work a team of well builders must do to complete a clean water system

Choy Y Ng-web

Find geysers // Tìm mạch nước: https://youtu.be/faBQ8heG_tw

Build a well 1 // Dựng Bi: https://youtu.be/shaVS3XS8mU

Build a well 2 // Nối Bi: https://youtu.be/UPa0adOWz1k

Build a well 3 // Nối Bi: https://youtu.be/pElWq3qqgmY

The water comes out very strong // Nước ra rất mạnh: https://youtu.be/RILsgrYAEcg

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate