An irrigation system for cultivation constitutes these steps - cost 300 Cad or 220 Usd:

- drilling 40m deep x 1m30 diameter. VN$ 200,000.00/m x 40 = $VN 8,000,000.00
- installing 8m of columns to prevent landslide. VN$ 50,000.00/m x8 = VN$ 400,000.00
- pump VN$ 2,600,000.00
- electrical wires and pipes VN$ 1,000,000.00
Total VN$ 12,000,000.00. EOCRO contributes VN$ 5,000,000.00. The three families using the system contribute VN$ 7,000,000.00.

Supplying water to a group of families - cost 200 Cad or 150 Usd.

People living in the Ca Mau region can't use the water in the canals and rivers since it's seriously contaminated. To have clean water they have to drill wells. A well drilled 80m deep, 49cm in diameter costs $VN 3,000,000.00, plus the commemorative stone $VN 100,000.00, plus materials and labour for the foundation around $VN 400,000.00. Total cost for a pumping well serving 2 to 3 families is $VN 3,500,000.00.
At the beginning of year 2017, the wells are equipped with electrical pumps since some water sources are so deep a hand-use one can't pump the water up. An electrical pump is useful as it saves people's energy by conducting water directly to their houses, they only have to pay electricity bills to the family that manages the well.

Hệ thống nước cho gia đình - chi phí 2,400,000 vnđ

Các gia đình trong hoàn cảnh đông con, có người tàn tật, cụ già neo đơn, thiếu nguồn nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, sẽ được quan tâm giúp ủng hộ hệ thống nước sạc

Water System for Daily Usage - cost 100 Usd or 140 Cad

Families with many children, with disabled persons, or elders living alone having no clean water for their daily usage will benefit our help to acquire a clean source of water.

Nuoc_truong_BinhMinh_-9-
Tho_lam_gieng

Hệ thống nước Tưới Hoa Màu - chi phí 5,000,000 Vnđ

Một hệ thống nước tưới hoa màu chi tiết gồm có:
•Khoang 40m chiều sâu, đường kính 130 cm, mỗi mét khoang giá 200,000 Vnđ = 8,000,000.00 Vnđ
•Đặt ống chống sạc lỡ đất 8 m, mỗi mét giá 50,000.00 Vnđ = 400,000.00 Vnđ
•Máy bơm = 2,600,000.00 Vnđ
•Dây điện và ống hút nước = 1,000,000.00 Vnđ
Tổng cộng hoàn tất một hệ thống nước là 12,000,000 Vnđ, MTNCĐ giúp 5,000,000.00 Vnđ, còn 3 gia đình được dùng hệ thống nước đóng góp 7,000,000.00 Vnđ.


Giếng bơm cung cấp nước 1 xóm - chi phí 3,500,000 Vnđ
 
Đồng bào ở vùng sông rạch Cà Mau, nước ở sông hồ không dùng được vì bị ô nhiễm nặng, nên muốn có nước sạch phải đào giếng bơm. Thợ khoang sâu 80 m, đường kính 49cm. Chi phí 3,000,000 vnđ, bản đá lưu niệm100,000 vnđ, thợ hồ và vật liệu làm xây nền chung quanh 400,000 vnđ. Tổng chi phí cho giếng bơm cho một nhóm từ 2 đến 3 gia đình là 3,500,000 vnđ.
Đầu năm 2017, giếng bơm tay được gắn máy bơm, những nơi mạch nước sâu bơm tay không lên,  phải sử dụng máy bơm hút nước. Xử dụng giếng bơm máy người dân rất khỏe kéo nước vô đến nhà sau, và những nhà dùng chung cũng kéo nước đến tận nhà bằng hệ thống điện, chỉ cần trả tiền điện cho nhà quản lí giếng nước.

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate