Quán Huế Thương - Hue Thuong canteen

Trường Tương Lai - Future School

Nhà Bảo Trợ PhúThượng - Phu Thuong House

77,000,000 VND

 120,000,000 VND

40,000,000 VND

Quán Huế Thương (Beloved Huế restaurant) servicing poor students away from home and poor lottery tickets vendors, poor small vendors on the streets...

At the beginning when the restaurant was just opened it served 200 lunch portions which included 120 portions to take-out by the students and 80 portions eat-in, 80 to 90 dinner portions. Gradually the quantity increases as people knows more and more about Beloved Hue restaurant.
Its location is close to the University of Economy, the University of Foreign Languages, the Law University, and the Faculty of Physical Education.
Lunch starts from 10:00 - 12:00
Dinner from 16:00 - 18:00

Yearly rent payment is 30,000,000 vnđ (around 1400 Usd)
The staff is mainly comprising of 4 persons:
- the chef cook whose salary is $VN 3,200,000.00/month
- the chef aide and 2 helpers, $VN 2,500,000.00/month/person
- 3 regular volunteers students, $VN 500,000.00/month/person
Five volunteer students don't receive wages because they don't work on a regular basis.
1,000kg of rice are needed every month, which include 400kg donated regularly by Ms Tran Kim Giao, 100kg donated regularly by Ms Thu, the 500kg remaining come from different sources on an irregular basis.
In months when the quantity of rice needed is insufficient, Nun Phuoc Thien will share rice from Uu Dam Compassionate House, this rice comes from the contributions of the Buddhist fellows to our youth.

In charge of Beloved Hue and Uu Dam Compassionate House
Nun Thich Nu Phuoc Thien

2019 Hue Thuong  (4)
2019 Hue Thuong  (7)
2019 Hue Thuong  (13)
Truong Tuong Lai 2019 (12)

TRƯỜNG TƯƠNG LAI - SCHOOL OF THE FUTURE

Truong Tuong Lai 2019 (15)
Phong Lam Nghe (8)

Thiện Nguyện viên của MTNCD về thăm - Volunteers of EOCRO from Canada visiting the school

Hue Thuong Canteen - Quán Huế Thương

Phong Lam Nghe (7)
Truong Tuong Lai 2019 (3)

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Truong Tuong Lai 2019 (10)

NHÀ BẢO TRỢ PHÚ THƯỢNG 2019 PHU THUONG HOUSE

NBT PhuThuong (8)
NBT PhuThuong (11)
Sinh Hoat (1)
NBT PhuThuong (20)
Sinh Hoat (2)
Sinh Hoat (7)
Sinh Hoat (10)

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Về tiêu chí để nhận các em học sinh nghèo ở ngoài vào ở nhà Bảo Trợ PhúThương: Đủ các tiêu chí sau: - Đạo đức tốt. - Học lực từ KHÁ trở lên - Nhà thật sự NGHÈO (QUÁ KHÓ KHĂN) kể cả mồ côi hoặc không mồ côi. QUÁ KHÓ KHĂN ví dụ: - Gia đình nông dân hoặc công nhân có con đông đều đi học, mà gia đình không có khả năng để nuôi đi học. - Gia đình chưa có nhà cửa (đi ở nhờ nhà người khác), nhà quá xuống cấp, con cái đều chăm học. - Gia đình có sự cố đột xuất dẫn đên các em có khả năng nghỉ học như: cha mẹ (cha hoặc mẹ) chết đột ngột , cha hoặc mẹ bị bệnh nan y... Đủ 3 yếu tố trên Nhà Bảo Trợ mới nhận vào. Ngoài ra có trường hợp đặc biệt nữa là đối với hs nông thôn ở xa Huế nếu đậu vào trường Quốc Học nhưng gia đình không đủ sức tài trợ để học tại Quốc Học thì cũng được vào ở tại Nhà Bảo Trợ để được tiếp tục học tại Quốc Học.

Eligibility requirements for admission to the Phu Thuong House are: - good morality and behaviour. - academic learning skills from good to excellent. - really poor, orphans or not. - coming from very poor families with no houses and having children with good academic learning skills. - coming from families who experienced an unexpected affliction such as death of the parents or of one of them, serious illness in the family, ... that could lead the students to drop out school. Besides there is a particular case of admission: when a student living in the countryside far away from Hue who successfully passes the exam to enter the Quoc Hoc School but unable to attend school due to family poverty will be eligible to be admitted in the House to pursue studies.

EOC Final edit 2
donate

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2