CHỮA TRỊ VÀ PHẪU THUẬT MẮT - 2020 - EYE TREATMENT AND OPERATION

Tổng thu / Total received

Quỹ lưu / Remaining fund

USD 15,499.72 + CAD 18,546.27

USD 1,836.70

#1 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 03 / 01 / 2020 - 91 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Mo Mat Jan03,2020 - 91 ca  (19)
Mo Mat Jan03,2020 - 91 ca  (18)

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Bấm vào hình xem danh sách bệnh nhân Click on pictures for patient list

Bấm vào hình xem danh sách ân nhân Click on pictures for donors list

#2 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 06 / 02 / 2020 - 108 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Để bảo vệ sự an toàn và ngăn chận dịch bệnh COVID19 lây lan, giờ phút chót bệnh viện mắt STO Phương Đông đã đổi địa điểm qua bệnh viện mắt Tây Nam, giúp cân đối số lượng bệnh nhân để chia đều đến các bệnh viện.

In order to protect the safety and prevent the spread of COVID19, at the last minute STO North Orient Eye Hospital changed the location of the operation to the South West Eye Hospital, helping to balance the number of patients evenly divided go to different hospitals.

1 Kham Truoc Mo (5)
1 Kham Truoc Mo (6)
1 Kham Truoc Mo (7)

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Danh sách ân nhân / Donors list (chi tiết ... more)

Danh sách bệnh nhân / Patient list (chi tiết ... more)

3 Phong Mo (9)
3 Phong Mo (10)

Hóa Đơn chi  (chi tiết .... )

Receipt paid (detail ..... )

#3 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 12 / 06 / 2020 - 94 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Mat Jun14 - 94 ca (10)
Hoa Don T.A. - 94 ca 12Jun2020
Mat Jun14 - 94 ca (56)
Mat Jun14 - 94 ca (42)

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Bấm vào hình xem danh sách bệnh nhân / Click picture for Patient list

Mat Jun14 - 94 ca web

Bấm vào hình xem hóa đơn tiếng Việt

Bấm vào hình xem danh sách ân nhân / Click picture for Donors list

#4 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 07 / 07 / 2020 - 99 BỆNH NHÂN / PATIENTS

8 Re ve (2)
3 Phong Mo (2)
Hoa Don T.A.
3 Phong Mo (5)

The organizers are grateful to the volunteers in Saigon who have served breakfast and lunch, together with drinking water and milk, silently over the years, to all patients and their relatives.

Ban tổ chức tri ân quý vị thiện nguyện viên thành phố Sài Gòn đã phục vụ thức ăn sáng và trưa, cùng nước uống và sữa, trong âm thầm qua nhiều năm, cho tất cả bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân.

6 b An Trua (7)
6 a An Sang (2)

Việt Sub for breakfast - Bánh mì ăn sáng
Mixed vegetable with steam rice for lunch - Cơm chay thập cẩm ăn trưa

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Bấm vào hình xem danh sách ân nhân / Click picture for Donors list

Bấm vào hình xem hóa đơn tiếng Việt

Bấm vào hình xem danh sách bệnh nhân / Click picture for Patient list

4 Sau khi mo (1)
Mat Jun14 - 94 ca
1 M. Oct10.89c. - bang ron  (4)
Mat Jun14 - 94 ca (28)
Mo Mat Jan03,2020 - 91 ca (30)
Mo Mat ong gia

#5 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 11/10 / 2020 - 81 BỆNH NHÂN / PATIENTS

Web 6 M. Oct10.89ca - sau mo (2)
Web 6 M. Oct10.89ca - sau mo (10)
Web 5 M. Oct10-89c. dangmo (9)
Web 3 M. Oct10.89c - Truoc mo (7)
Web 5 M. Oct10-89c. dangmo (4)
Web 7 M. Oct10.89c - an trua (4)
Web 7 M. Oct10.89c - an trua (6)

Free meal & drink donate from local Bhuddhist friends  – Thức ăn & nước uống được ủng hộ tử Phật Tử t.p Sài Gòn

Đợt mổ mắt do quỹ Cộng Đồng Thời Báo – Toronto – Canada bảo trợ 100 ca phẩu thuật - 100 cases of eye cataract surgeries sponsored by Thoi Bao Community Fund - Toronto, Canada. 

Bien Nhan 03Jan2020 - 91ca T.A

Bấm vào hình xem hóa đơn tiếng Việt

#6 - NGÀY MỔ - SURGERY DATE 28/11 / 2020 - 96 BỆNH NHÂN / PATIENTS

web 1 BNhan den (7)
web 9 bo xung (3)
web 1 BNhan den (10)
web 2 Kham (4)
web 9 bo xung (7)

Diagnosing before operation / Khám trước khi mổ #1:          https://youtu.be/izReJaZPAb4

Diagnosing before operation / Khám trước khi mổ #2:          https://youtu.be/emhuGbOeg24

Diagnosing before operation / Khám trước khi mổ #3:          https://youtu.be/-uPEXy3lX80

Checking Blood pressure / Đo huyết áp:                               https://youtu.be/hIuZY5wWCCM

Taking blood sample/ Lấy mẫu máu:                                     https://youtu.be/nGIcpolaKSg

Filling out the application / Làm hồ sơ:                                  https://youtu.be/LLrEXCO5FuI

Having breakfast &  wait for surgery / Ăn sáng & chờ mổ:     https://youtu.be/uuw-2HBsG90

Operating room / Phòng mổ:                                                 https://youtu.be/hBXw84mOPt0

Hygiene instruction / Hướng dẫn vệ sinh 1:                           https://youtu.be/V_46B-bqs8I

Hygiene instruction / Hướng dẫn vệ sinh 2:                           https://youtu.be/TeOo2jeGMss

Giving out medicine / Phát thuốc 1:                                       https://youtu.be/qgkcDI8u2kM

Giving out medicine / Phát thuốc 2:                                       https://youtu.be/hx53UYv0_Gw

web 8 Ra ve (2)
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate