Charity Projects / Chương Trình Từ Thiện

Eye of Compassion Relief Organization charitable works focus most in the soil of Vietnam. Once in a while, we expand these tasks to neighbour countries like Lao, Cambodia, Thailand, India and Tibet.

This charitable works created diversified projects due to the practical requirement of the situation, we only concentrate on how to alleviate the suffering of the unfortunate people, without the boundary of religion. This is a bridge that connects between the donors and the receivers, making the direct distribution of compassionate donation to the poor effectively. Please search for the charitable project in the Projects bar above

Chương Trình Từ Thiện của Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời tập trung phần lớn trên lãnh thổ Việt Nam, thỉnh thoảng chương trình lan rộng sang những nước bạn như Lào, Campuchia, Thailand, Ấn Độ hay Tây Tạng.

Chương Trình Từ Thiện hình thành đa dạng dựa vào những nhu cầu thiết thực của một công tác từ thiện thực dụng, không phân chia tôn giáo, tập trung vào việc san sẽ và làm vơi đi những khổ đau, khó khăn cùa những người kém may mắn. Là chiếc cầu nối liền giữa người hiến tặng và người nhận, giúp cho việc chia sẽ, gởi gấm tình thương của người cho đến tận tay người nhận một cách thiết thực nhất. Xin nhấn vào “ Từ Thiện” bên trên để biết rõ từng chương trình

wooden lotus quanyin
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate