QUỸ TU HỌC CHÁNH NIỆM LÀNG MAI THÁI LAN – 2019 - THAI PLUM VILLAGE MINDFUL LIVING FUND

QUỸ KHOÁ TU -  RETREAT PROJECT

Khoa tu Baby monk
Khoa Tu1
Khoa Tu Gia Dinh2

Để tổ chức được các chương trình như vậy là nhờ vào sự hỗ trợ của quý vị cho quỹ hoằng pháp của tu viện. Với số tiền đóng góp của quý vị 5000 CAD dollars đã giúp đỡ thêm chi phí di chuyển cũng như sinh hoạt cho thiền sinh và quý thầy quý sư cô trong những khoá tu. Tu viện còn có những khoá tu dành cho các bạn tuổi vị thành niên tuổi teen, hay cho những bạn học sinh đang học cấp tiểu học, hay có cả những khoá tu dành cho những vị giáo viên, bác sĩ, doanh nhân,… Tất cả những khoá tu đó đều nhằm mục đích là giúp cho những người thực tập, cho dù đó là người lớn hay những bạn trẻ, có cơ hội tiếp xúc được với những gì lành và đẹp trong cuộc sống, giúp tự thay đổi và hoàn thiện chính mình để trở thành một con người tốt cho gia đình và cho xã hội.

# ThankLetter Khoa Tu Thai 2019

Thank You Letter for Supporting Retreats

Thai Plum Village
December 26, 2019

Dear friends,
On behalf of our monastic brothers and sisters in Thai Plum Village, we would like to send you, our friends from the Thai Plum Village Mindful Living Fund and the Eyes of Compassion Relief Organization, much  joy and happiness in your practice and your lives.
Thai Plum Village has grown in so many ways over the years from being a small nursery of practitioners into a large practice center hosting a total of over 30 events and retreats annually for practitioners from all across Asia including countries such as Malaysia, Indonesia, Singapore, Hong Kong and Vietnam. At the year end retreat in 2019 alone, we had about 450 retreatants from 16 different countries.
We are happy to share that your donation has helped to support all these wonderful efforts. Your donation of CAD 5,000 helped cover transportation costs for retreatants and guest monastics. Your donation helped in supporting retreats for teenagers, elementary school pupils, teachers, medical physicians, business people, and many more. The purpose of all retreats is helping people, old or young, to have a chance to touch the wonders in their lives, and to change and be better persons to contribute to family and society.
Moreover, we also offer 2 days of mindfulness each week every Thursday and Sunday for people staying for a short period of time. There are also yearly 3-day “Asian Dharma Teacher Conference” for more than 50 lay dharma teachers from Hong Kong, Vietnam and Thailand to discuss about our practice, enjoy dharma sharing, and creating our vision for Plum Village in Asia and Thai Plum Village in particular.
We, your monastic brothers and sisters, hope that we can continue to organize more retreats and practice programs to help more people each day.
Wholeheartedly, we pray that all our friends at the Thai Plum Village Mindful Living Fund and the Eyes of Compassion Relief Organization will always see the light of joyful and peaceful living, and are able to share that energy to all beings. May the Three Jewels bring you peace and joy in your body and mind, and may you always be healthy and happy.

On behalf of Thai Plum Village monastics,
Sincerely,
Bhikshu Thich Chan Phap Thua

Khoa Tu2
Khoa Tu8

( bấm vài hình xem chi tiết / click on piture for more  .......)

Sister Linh Nghiem

Ten Years of Continuing the Path - Sr. Chan Linh Nghiem ( more ......)

At that time, I just said to myself, “Just Trust! I should have faith in the Sangha and Thay’s merit.” Because I had already passed through the difficulties of Bat Nha and the Thai visa issues, I knew only to trust in my path. The Buddha and Patriarchs have arranged everything; the conditions will come due to the merits of Thay, the sangha, and Thailand. The heart of Thai people, imbued with Buddhism, will always support the sangha. If we practice wholeheartedly today, there will be a tomorrow. Everything our sangha has today did not come from an individual. We always have gratitude for everything, for the sanghas all around the world, for the ancestral legacy of this country, and for the first people who came to build this community in the most needy and difficult conditions..

We are happy to share that your donation has helped to support all these wonderful efforts. Your donation of CAD 5,000 helped cover transportation costs for retreatants and guest monastics. Your donation helped in supporting retreats for teenagers, elementary school pupils, teachers, medical physicians, business people, and many more. The purpose of all retreats is helping people, old or young, to have a chance to touch the wonders in their lives, and to change and be better persons to contribute to family and society.

10 NĂM TIẾP NỐI CON ĐƯỜNG - Sư cô Chân Linh Nghiêm ( chi tiết ......)

Lúc đó, Linh Nghiêm chỉ tự nói với mình: “Just Trust! Hãy có niềm tin nơi tăng thân và phước đức của Sư Ông”. Vì Linh Nghiêm đã đi qua những giai đoạn khó khăn với Bát Nhã, với chuyện visa Thái Lan nên Linh Nghiêm chỉ biết đặt niềm tin nơi con đường mình đang đi. Mọi chuyện đã có Bụt Tổ sắp đặt, nhân duyên sẽ tới vì phước đức của Sư Ông, của tăng thân, của đất nước Thái Lan. Tấm lòng người dân Thái Lan thấm nhuần giáo lý Phật giáo sẽ luôn yểm trợ cho tăng thân. Nếu mình tu hết lòng ngày hôm nay thì mình sẽ có ngày mai. Những gì tăng thân mình đang có hôm nay không phải do một cá nhân nào có thể tạo dựng được. Mình luôn biết ơn tất cả, biết ơn tăng thân khắp nơi, gia tài của Tổ tiên đất nước ở đây và những người đầu tiên đã đến xây dựng tăng thân trong một hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn nhất.

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate