TU VIỆN DZONGKAR CHOEDE MONASTERY

1 Di hanh huong (11)
Wuhan Relief7 - DEP
Web Wuhan.Prayer2
Web Wuhan.Prayer
Dzongkar Aug.2019 (5)
Dzongkar Aug.2019 (6)

2019

# Thank you letter 2510 Cad & 1660 Usd - 2019

We used to greet Tibetan Sangha at our office, so they can perform rituals to bring peace to EOCRO’s benefactors and their families and success to EOCRO’s charity work in order to benefit lots of people. In the meeting Venerable Khen Ripoche said that when Tibet fell under the Chinese rule The Dalai Lama escaped from the country. One the reasons was because of the secret confidential mantras that were transmitted over a thousand years from the Tibetan Buddhist Masters considering the particular characteristics of their nation. Following the loss of their country The Dalai Lama didn’t want to lose as well the traditional Tibetan Buddhism, therefore he thought of transmitting it to the outside world.

Chúng tôi thường tiếp đón tăng đoàn Tây Tạng tại văn phòng, để làm lễ cầu an cho quý ân nhân MTNCĐ và gia đình thường gặp điều lành và mọi công việc từ thiện của MTNCĐ được như ý, mang lợi ích đến nhiều người.
Trong buổi gặp mặt, quý Ngài Khen Rinpoche có dạy rằng, sau khi đất nước Tây Tạng bị chính quyền Trung Quốc đô hộ, Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã vượt thoát ra khỏi nước. Một trong những lý do Ngài ra đi là vì những mật truyền, trên 1000 năm qua, chỉ được truyền từ các Tổ vào Phật giáo Tây Tạng, là do căn cơ đặc biệt của dân tộc này. Qua biến cố mất nước, Ngài Đạt Lai Lạt Ma không muốn mất luôn truyền thống Mật tông nên nghĩ đến việc trao truyền pháp môn này ra thế giới bên ngoài.

Thêm một điều lo lắng, phần lớn người Tây Tạng đi xuất gia, nên dân số không tăng lên, và với chính sách đồng hóa văn hóa và ngôn ngữ của chính quyền Trung Quốc thì dân số Tây Tạng chính thống càng ngày càng ít đi.
Khen Rinpoche Jampa Sopa, kết luận, việc nuôi dưỡng tu sĩ Tây Tạng để bảo tồn các pháp của Mật Tông là việc rất cần quan tâm trong thời điểm này. Khen Rinpoche khuyến kích mọi người, không phân biệt dưới mọi hình thức, nếu bản thân hay người thân muốn xuất gia theo truyền thống Mật tông thì Khen Rinpoche sẽ hoan hỷ đón nhận về tu viện Dzongkar Choede.
Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ hướng phát triển truyền thống Phật Giáo Tây Tạng trong nước, hay tại Ấn Độ, Nepal và trên toàn thế giới.

Để đóng góp vào việc bảo trì và nuôi dưỡng Phật giáo Tây Tạng, MTNCĐ đã thực hiện chương trình Bảo Trợ Hàng Năm, tịnh tài cúng dường mỗi vị tu sĩ mỗi năm là 120$, hay 240$ hay 360$ (Usd hay Cad) tuỳ theo khả năng.

2020

1 Di hanh huong (8)

Another concern was that the majority of Tibetan people chooses to be ordained, leading to a non-increase of the Tibetan population and with the Chinese policy of assimilation culturally and linguistically, the genuine Tibetan population decreases day by day.
Khen Rinpoche Jampa Sopa concluded that offering aid to Tibetan monks to preserve the Tibetan Buddhism constitutes a major concern at this point of time.
Khen Rinpoche encourages everyone, without discrimination, either for self or for a relative who wants to be ordained under Tibetan Buddhism will be happily welcome to Dzongkar Choede Temple.
We fully supports the orientation of development of the traditional Tibetan Buddhism in the country as well as in India, Nepal and all over the world.
To contribute to the preservation and nourishment of the Tibetan Buddhism EOCRO has launched a program of an annual sponsorship $120.00, $240.00 or $360.00 (US or CAD) for each Tibetan monk depending on people’s affordability.

Vi Su Gia Benh received money
Vi Su Gia Benh received money1

Chị của Sư Jampa Sopa cúng dường tịnh tài từ MTNCĐ đến các vị sư bị bệnh phải sống cách ly và không có người chăm sóc - Jampa Sopa's sister offered money from the EOCRO to the sick monks who were isolated and unattended

Food supporting Indian Wuhan Covid-19 pandemic - Click on picture for detail

Thực phẩm cho đồng bào Ấn trong đại dịch Vũ Hán - Bấm vào hình xem chi tiết

Bấm vào hình xem lễ cầu nguyện / click on picture to see the prayer

Bấm vào hình xem lễ cầu nguyện / click on picture to see the prayer

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Bấm vào hình xem danh sách đóng góp Click on pictures for donation list

Bấm vào hình xem chi tiết Click picture for detail

Thank you letter - Dzongkar Choede - 2020
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate