Keydong 2019 (26)
#Thank You letter

2019

Keydong 2019 (20)

Nữ̃ Tu viện Keydong Thukche Choeling Nunnery

Keydong2020 (1)
Keydong2020 (23)
Keydong2014 (2)
Thank you letter Keydong

2020

BẤM VÀO HÌNH XEM CHI TIẾT CLICK PICTURE FOR DETAIL

Bấm vào hình xem danh sách đóng góp - 2020 - Click on pictures for donation list

BẤM VÀO HÌNH XEM CHI TIẾT CLICK PICTURE FOR DETAIL

Bấm vào hình xem danh sách đóng góp - 2019 - Click on pictures for donation list

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate