TU VIỆN TASHI LHUNPO MONASTERY

Cham dance
Tashi Lhunpo (18)

Tashi Lhunpo Monastery is seat to the Panchen Lama, the second most important spiritual leader of Tibet. In 1447 the Monastery was founded by His Holiness the First Dalai Lama, Gyalwa Gendun Drup, in Shigatse, Tibet's second largest city. It is one of the four great monasteries of Central Tibet and was supervised and looked after by the Dalai Lamas and Panchen Lamas. It has the glory of producing thousands of renowned scholars in the field of Mahayana Buddhist Philosophy as per ancient Indian Buddhist Universities such as Nalanda and Vikramalashila.. (detail .....)

Tu viện Tashi Lhunpo là nơi ở của Panchen Lama, nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng thứ hai của Tây Tạng. Năm 1447, Tu viện được thành lập bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên, Gyalwa Gendun Drup, tại Shigatse, thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng. Đây là một trong bốn tu viện lớn của miền Trung Tây Tạng và được Đạt Lai Lạt Ma và Panchen Lamas giám sát và chăm sóc. Tu viện có niềm vinh dự là vì đó là nơi đã sinh ra hàng ngàn học giả nổi tiếng trong lĩnh vực Triết học Phật giáo Đại thừa theo các trường đại học Phật giáo Ấn Độ cổ đại như Nalanda và Vikramalashila. (chi tiet)

Principal with young monks
blowing counch shell
Obtaining Geshe degree

Nhiều nhà sư đã trốn thoát Tây Tạng do bị đàn áp (bị cầm tù hoặc chết) vì họ phải đối mặt để cố gắng thực hành Phật pháp tại Tây Tạng. Tu viện Tashi Lhunpo là một trong những tu viện nghèo nhất được tái lập.
Lạt ma Panchen thứ 10 (Lobsang Lhundup Choekyi Gyaltsen) đã không rời khỏi Tây Tạng và do đó, nhiều Lạt ma trưởng lão từ Tu viện Tashi Lhunpo đều ở lại Tây Tạng để giúp đỡ nhân dân Tây Tạng trong thời kỳ đen tối này trong lịch sử dân tộc.

Many monks escaped Tibet because of difficulties (imprisonment or death) they face trying to practice Buddhism inside Tibet. Tashi Lhunpo Monastery is one of the poorest of the re-established monasteries.
The 10th Panchen Lama (Lobsang Lhundup Choekyi Gyaltsen) did not leave Tibet and consequently many of the senior lamas from Tashi Lhunpo Monastery remained inside Tibet. The 10th Panchen Lama stayed on in Tibet in order to help the Tibetans in Tibet during this dark period in Tibet’s history.

BẤM VÀO HÌNH XEM CHI TIẾT CLICK PICTURE FOR DETAIL

Bấm vào hình xem danh sách đóng góp - 2020 - Click on pictures for donation list

To sponsors
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate