TIBET MONASTERY - TU VIỆN TÂY TẠNG

Kính mời qúy vị vào nghe bản nhạc: ĐỪNG MẤT NIỀM TIN
The Forbidden Tibetan Song " NEVER LOSE THE LIGHT " by Serlha and Youlha

Front page - web

Tibetan monks lived there to practice and to take care of the sacred places as well. Buddhism in India would have been very poor and lifeless if Tibetan Buddhism had not participated in the religion activities. The misfortune which Tibetan Buddhism had to go through for the last 50 years brought up its glory: the revitalization and growing of a religion that had almost disappeared for a long time in India ... BUDDHA HAS NEVER DIED.

Phật giáo Ấn Độ nếu không có hình bóng và sự đóng góp của Phật giáo Tây Tạng thì e rằng sẽ rất nghèo nàn và buồn tẻ. Trong cái khổ nạn mà Phật Giáo Tây Tạng phải gánh chịu trong 50 năm qua, lại sinh ra được cái huy hoàng của nó, đó là sự chấn hưng và phát triển Phật Giáo trên đất nước Ấn vốn đã tàn rụi từ lâu .... Đức Phật Chưa Từng Nhập Diệt ..

Cham dance

Tashi Lhunpo Monastery is seat to the Panchen Lama, the second most important spiritual leader of Tibet. In 1447 the Monastery was founded by His Holiness the First Dalai Lama, Gyalwa Gendun Drup, in Shigatse, Tibet's second largest city. It is one of the four great monasteries of Central Tibet and was supervised and looked after by the Dalai Lamas and Panchen Lamas. It has the glory of producing thousands of renowned scholars in the field of Mahayana Buddhist Philosophy as per ancient Indian Buddhist Universities such as Nalanda and Vikramalashila.. (detail .....)

Tu viện Tashi Lhunpo là nơi ở của Panchen Lama, nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng thứ hai của Tây Tạng. Năm 1447, Tu viện được thành lập bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên, Gyalwa Gendun Drup, tại Shigatse, thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng. Đây là một trong bốn tu viện lớn của miền Trung Tây Tạng và được Đạt Lai Lạt Ma và Panchen Lamas giám sát và chăm sóc. Tu viện có niềm vinh dự là vì đó là nơi đã sinh ra hàng ngàn học giả nổi tiếng trong lĩnh vực Triết học Phật giáo Đại thừa theo các trường đại học Phật giáo Ấn Độ cổ đại như Nalanda và Vikramalashila. (chi tiet)

Sera Mey Tsangpa Khangtsen Monastery is located deep in the mountains of India, the terrain is difficult to navigate, and is far from the city. The internet connection here is very weak so it is difficult to communicate with people outside the Monastery. Monks practice diligently.
The simple life of the Sangha is also known as poor-quanlity.
Currently, there are a few elders among them who are sick. The Eyes of Compassion Organization is seeking donations to support their medical needs and repair the bedrooms to improve their living conditions.

Tu viện Sera Mey Tsangpa Khangtsen ở sâu trong núi, địa thế khó đi lại, và tách rời thành phố. Nơi đây internet rất yếu, nên khó liên lạc với bên ngoài. Các tu sĩ tu tập chuyên cần.
Đời sống tăng đoàn đơn giản hay còn gọi là thiếu thốn.
Hiện tại trong chúng có vài vị Sư trưởng lão đang bị bệnh vì vậy Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời đã tìm cách tiếp cận để yểm trợ tịnh tài về thuốc men và sửa lại phòng ngủ bị thấm nên ẩm thấp gây ảnh hưởng đến sức khoẻ

Dzongka 2 Web
Dzongka web
Keydong web
Keydong 1 web
Thank you letter
EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate